S povečanjem prihodkov za 4,8 odstotka je bilo poslovno leto 2019/20 za skupino EOS zelo pozitivno. Zaslužek pred davki je bil znova bistveno nad odličnim nivojem preteklega leta. Obseg naložb v odkup dolga je s 651,3 milijona EUR v primerjavi s preteklim letom (668,4 milijona EUR) rahlo upadel, vendar z vidika skupine ostaja na stalno visoki ravni. Glavni dejavniki pozitivnega razvoja so bili povečanje zaslužka z zelo močnim razvojem poslovanja v Vzhodni Evropi, visoka naložbena aktivnost v zavarovane in nezavarovane terjatve ter izrazita ofenziva na področju digitalizacije.

Prihodki koncerna po regijah.

Nemčija ostaja regija z najvišjimi prihodki v skupini EOS. Zmanjšanje v primerjavi s preteklim letom je posledica prodaje EOS Health Honorarmanagement AG. Na izjemno konkurenčnem nemškem trgu je EOS uspelo pridobiti nekaj pomembnih odkupov terjatev in povečati obseg naložb v primerjavi s preteklim letom. Z doslednim upoštevanjem svoje strategije diverzifikacije tveganj na obstoječih trgih je EOS lahko še povečal svoj delež prometa, zlasti v Vzhodni in Zahodni Evropi. Še posebej močan porast prometa za 31,3 odstotka so dosegle družbe skupine EOS v Vzhodni Evropi. Precejšen del tega je bil posledica bistveno večjega prometa od nakupa terjatev, zlasti v Rusiji in na Poljskem, pa tudi na Hrvaškem in Madžarskem. Tudi Zahodna Evropa je zabeležila zelo razveseljivo poslovno dogajanje – zlasti v Belgiji, Franciji in Avstriji. Regija je poslovno leto na splošno zaključila z rastjo prometa v višini 5 odstotkov v primerjavi s preteklim letom – tako kot družbe v Severni Ameriki.
Letno poročilo
Prihodek konsolidiranega EOS za proračunsko leto 2019/20 po posameznih regijah:

  Spremembe v primerjavi s preteklim letom 2019/20 2018/19
  % TEUR TEUR
Nemčija -11,08 303.335 341.128
Zahodna Evropa +5,02 231.975 220.885
Vzhodna Evropa +31,28 266.741 203.188
Severna Amerika +5,33 51.039 48.456
Skupina EOS +4,85 853.090 813.657

Izkaz poslovnega izida (kratka različica).

Tudi glede na čisti dobiček je bilo leto 2019/20 uspešno: Skupina EOS je ustvarila letni dobiček v višini 269,9 milijona EUR – povečanje za 15,2 odstotka.

Kljub prodaji dveh podjetij v primerjalnem letu 2018/19 so se prihodki v tekočem poslovnem letu povečali za 4,8 odstotka oziroma za zelo dobrih 39.433.000 evrov. EBITDA je rasla celo hitreje kot prihodek, vendar ji daje prednost prva uporaba standarda IFRS 16 (prerazvrstitev zakupnih stroškov) v primerjavi s preteklim letom. EBT (+13,0 odstotka), primerljivo s preteklim letom, in letni dobiček (+15,2 odstotka) sta se povečala bistveno bolj kot prihodki. V obeh obdobjih poslovni izid podpirajo izredni prihodki od prodaje hčerinskih družb, ki so prikazani v finančnem rezultatu.
  2019/20 2018/19
  TEUR TEUR
Prihodki 853.090 813.657
Skupni poslovni prihodki 869.054 834.537
Izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 343.427 283.587
Izid pred davki (EBT) 305.695 270.501
Čisti prihodki 269.892 234.194
Trgi, na katerih delujemo, imajo še naprej velik potencial za rast. Pri tem ima EOS koristi od izjemne učinkovitosti in strokovnega znanja, več kot 40 let izkušenj, več kot 80 partnerstev po vsem svetu in od članstva v skupini Otto Group. V povezavi s tehnologijo nas to uvršča med vodilne v panogi.
Klaus Engberding, generalni direktor skupine EOS

Stanje premoženja

Celotno premoženje skupine EOS se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo za 0,5 odstotka na 2,2 milijarde evrov. Zmanjšanje je poleg okrepljenega upravljanja obratnega kapitala posledica prodaje družbe EOS Health Honorarmanagement AG. Nadaljnji intenzivni nakup zavarovanih in nezavarovanih portfeljev je imel nasproten učinek. Njihova knjigovodska vrednost se je v preteklem poslovnem letu povečala za približno 200 milijonov evrov na 1,83 milijarde evrov. Bilančna vsota obsega 83,3 odstotka odkupljenih terjatev in nepremičnin v zalogah. Poleg tega so bile v skladu z MSRP 16 ciljno usmerjene visoke naložbe v sisteme zbiranja, usmerjene v prihodnost, ter v uporabo napredne analitike in pravic uporabe.
  29.02.2020 28.02.2019
  TEUR % TEUR %
Osnovna sredstva 263.548 12,0 217.650 9,8
Odkupljene terjatve in nepremičnine v zalogah* 1.834.308 83,3 1.610.358 72,7
Terjatve 22.002 1,0 212.306 9,6
Likvidna sredstva 43.286 2,0 49.309 2,2
Druga sredstva 39.684 1,8 124.663 5,6
Skupno premoženje 2.202.828 100,0 2.214.285 100,0

 

*Vsebuje naložbe v portfelje, ki so v odvisnosti od strukture izkazane kot posojilna terjatev (ekonomska predstavitev).

Lastni kapital in financiranje.

Prodaja EOS Health Honorarmanagement AG je vplivala tudi na celotno financiranje skupine EOS v preteklem poslovnem letu. Lastni kapital je lahko EOS znova povečal z zadrževanjem dobička preteklega leta in izdajo novih pravic do udeležbe v dobičku. Kvota lastnega kapitala se je povečala za skoraj 5 odstotkov na 33,5 odstotka – za ponudnika finančnih storitev zelo visok nivo. Refinanciranje bank in delničarjev se je zmanjšalo iz zelo pozitivnega prostega denarnega toka, tako da se je njihov delež dolžniškega financiranja zmanjšal za 5,9 odstotka v primerjavi s preteklim letom.
  29.02.2020 28.02.2019
  TEUR % TEUR %
Lastni kapital 737.220 33,5 634.430 28,7
Rezervacije 105.510 4,8 85.923 3,9
Obveznosti do kreditnih institucij 222.839 10,1 257.317 11,6
Obveznosti do povezanih oseb in podjetij 925.484 42,0 1.027.028 46,4
Obveznosti iz dobav in storitev 46.177 2,1 38.397 1,7
Druge obveznosti 165.598 7,5 171.189 7,7
Skupno financiranje 2.202.828 100,0 2.214.285 100,0

Preberite zdaj:
Letno poročilo 2019/20