Pravila zasebnosti za iskalce zaposlitve EOS v Sloveniji

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

INFORMACIJE ISKALCEM ZAPOSLITVE GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podatki o upravljavcu

EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.
Letališka cesta 33
SI - 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Grega Vozel - Mikrokop
dpo@eos-ksi.si
EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.
Letališka cesta 33
SI - 1000 Ljubljana

Nadaljnje informacije o našem podjetju, podrobnostih o pooblaščenih zastopnikih in dodatne možnosti za stike, lahko najdete na naši spletni strani: https://si.eos-solutions.com/privacy-policy.html.

Namen, pravna podlaga in pravice iskalcev zaposlitve

a) Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, obdelujemo na podlagi člena 6 (1) b Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) v povezavi z vašo prošnjo za delo ali prijavo na delovno mesto, z namenom preveritve vaše primernosti za ustrezno prosto delovno mesto in opravo postopka izbire ustreznega kandidata ter za namen sklenitve pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da bi morali za obdelavo osebnih podatkov prej pridobiti vašo privolitev, bomo to storili pred obdelavo.

Po končanem postopku izbire kandidata se na podlagi člena 6 (1) b GDPR osebni podatki obdelujejo za namen sklenitve in izvajanje pogodbe o zaposlitvi.

Pravice, ki vam pripadajo, so:

Pravica dostopa

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabniki, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • informacije v zvezi z viri, od katerih je upravljavec pridobil osebne podatke,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
Na podlagi vaše zahteve vam bo zagotovljena ena brezplačna kopija vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije osebnih podatkov, ki bi jih zahtevali, bo upravljavec zaračunal razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami,  vendar le kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani;
 • obdelavi ugovarjate, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • potreben je izbris osebnih podatkov za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca.
Pravica do omejitve obdelave

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da omeji obdelavo, kadar:

 • oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov, zato namesto tega zahtevate le omejitev uporabe vaših osebnih podatkov;
 • upravljavec vaših osebnih podatkov ne potrebuje za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Nadalje imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem mi ovirali, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pravico imate, da se vaši osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

b) Osebne podatke iskalca zaposlitve, ki bo uvrščen v proces izbire kandidatov in bo povabljen na razgovor, bomo obdelali na podlagi 6 (1) f GDPR za namen preverbe, ali se iskalec zaposlitve nahaja v bazi dolžnikov, preko česar se ugotovi, ali pri iskalcu zaposlitve obstaja nasprotje interesov. Tveganje zlorab, lažnega prikazovanja osebnih podatkov in izkrivljanja drugih informacij pri delu ter navzkrižje interesov, ki bi ga oseba imela v konkretnem primeru, ko nastopa v vlogi izterjevalca in dolžnika, je za podjetje EOS KSI d.o.o. previsoko. Skrbimo za visoko stopnjo zaupnosti in varovanja osebnih podatkov ostalih dolžnikov, zato imamo postavljene visoke varnostne, moralne in etične standarde. Kot upravljavec v bazo dolžnikov vnesemo vaše ime, priimek in naslov, ki ste nam ga sami posredovali in v primeru ujemanja podatkov vanje tudi vpogledamo.

            Pravice, ki vam v tem delu pripadajo so (*več o posameznih pravicah v opisu pod točko a):

 • Pravica dostopa
 • Pravica do popravka
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora
Pravico imate, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

c) V primeru, da so vaši osebni podatki potrebni za sodne postopke po zaključku postopka prijave in izbire kandidata na delovno mesto, se lahko osebni podatki obdelujejo na podlagi 6 (1) f GDPR za izpolnjevanje zakonitega interesa uveljavljanja in zagovarjanja pravnih zahtevkov.

Pravice, ki vam v tem delu pripadajo so (*več o posameznih pravicah v opisu pod točko a):

 • Pravica dostopa
 • Pravica do popravka
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora
Pravico imate, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Prosimo upoštevajte, da lahko v primeru zahteve po informaciji, ki ni v pisni obliki, od vas zahtevamo dokazilo, da ste oseba, za katero trdite, da ste.

Kategorije in viri podatkov

Vrsta osebnega podatka

Namen obdelave

Ime in priimek
Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča
Datum rojstva
Državljanstvo

Identifikacija posameznika

Telefonska številka
Elektronska pošta

Komunikacija s kandidatom in obveščanje glede njegove prošnje ali prijave na delovno mesto

Delovne izkušnje in prejšnji delodajalci
Dokončana izobrazba
Trenutna zaposlenost/brezposelnost
Življenjepis
Postopek izbire kandidata
Preveritev usposobljenosti, primernosti kandidata za ustrezno prosto delovno mesto

Osebni podatki so bili pridobljeni le na podlagi vaše prošnje oziroma prijave na delovno mesto.

Prejemniki podatkov

V podjetju imajo dostop do vaših osebnih podatkov kadrovska služba in vodja ustreznega oddelka ali odgovorne osebe, ki vaše osebne podatke potrebujejo za pravilno obravnavo in izpeljavo izbirnega postopka. Obstaja možnost, da se zunanji ponudniki storitev, ki so jim zaupani postopki vzdrževanja in servisiranja informacijskega sistema, seznanijo z vašimi osebnimi podatki. Pogodbeno so vezani na varovanje osebnih in tajnih podatkov.

Rok hrambe

Podatki neizbranih kandidatov bodo izbrisani v roku 30 dni po tem, ko neizbran kandidat prejme obvestilo s strani EOS KSI d.o.o., da ni bil izbran v izbirnem postopku. EOS KSI d.o.o. je dolžan neizbranemu kandidatu na njegovo zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Če ste bili med postopkom izbire sprejeti na delovno mesto, se vaši podatki prenesejo v naš sistem.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

V kolikor menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši določbe GDPR ali drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, imate skladno z določbo člena 77 GDPR pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, in sicer na naslov:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

T: 01 230 97 30
F: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si