Varstvo osebnih podatkov pri izterjavi EOS v Sloveniji

Varstvo osebnih podatkov pri izterjavi

INFORMACIJE STRANKAM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Podatki o upravljavcu:

EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

MIKROCOP informacijski inženiring in storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana
Grega Vozel, DPO
dpo@mikrocop.com
tel. št. +386 (0)1 5874 280

Namen, pravna podlaga in pravice posameznikov (dolžnikov)

 1. EOS KSI d.o.o. kot upravljavec skladno z določbo člena 6 (1) b Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) obdeluje osebne podatke dolžnikov za namen izvajanja pogodbe, ki jo je dolžnik sklenil z upnikom. Izvajanje pogodbe vključuje izvršitev neplačanih dolgov in zahtevkov za povrnitev škode na podlagi pogodbe, do česar je prišlo zaradi plačilne nediscipline dolžnika.

Pravice, ki vam v tem delu obdelave osebnih podatkov pripadajo, so:

Pravica dostopa

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabniki, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • informacije v zvezi z viri, od katerih je upravljavec pridobil osebne podatke,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Na podlagi vaše zahteve vam bo zagotovljena ena brezplačna kopija vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije osebnih podatkov, ki bi jih zahtevali, bo upravljavec zaračunal razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami,  vendar le kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani;
 • obdelavi ugovarjate, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • potreben je izbris osebnih podatkov za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca.
Pravica do omejitve obdelave

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da omeji obdelavo, kadar:

 • oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov, zato namesto tega zahtevate le omejitev uporabe vaših osebnih podatkov;
 • upravljavec vaših osebnih podatkov ne potrebuje za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Nadalje imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem mi ovirali, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravico imate, da se vaši osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

EOS KSI d.o.o. kot upravljavec skladno z določbo člena 6 (1) f GDPR obdeluje osebne podatke dolžnikov za namen izterjave dolgov, pri čemer ima zakoniti interes, da sprejme nadaljnje ukrepe in uporabi ustrezna pravna sredstva za uveljavljanje svoje pravice do poplačila terjatve.

Pravice, ki vam v tem delu obdelave osebnih podatkov pripadajo so (*več o posameznih pravicah v opisu pod točko a):

 • Pravica dostopa
 • Pravica do popravka
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora

Pravico imate, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 1. EOS KSI d.o.o. med drugim opravlja dejavnost upravljanja terjatev za naročnike (upravljavce). V teh primerih v odnosu z dolžniki nastopa kot obdelovalec.

Vaši osebni podatki se skladno z določbo člena 6 (1) b GDPR obdelujejo za namen izterjave dolgov. Obdelava osebnih podatkov je na podlagi pogodbe, ki ste jo sklenili z naročnikom (upravljavcem), potrebna za izpolnitev le-te.

Vaši osebni podatki se skladno z določbo člena 6 (1) f GDPR obdelujejo za enak namen izterjave dolgov, le da na podlagi naročnikovega (upravljavčevega) zakonitega interesa obdelujemo vaše osebne podatke v primerih, kadar so potrebni nadaljnji ukrepi, ki jih je sprožilo neplačevanje dolga z vaše strani.

O vaši zahtevi za uveljavljanje pravic, ki vam pripadajo na podlagi GDPR, odloča upravljavec.

Kategorije in viri podatkov

VRSTA OSEBNEGA PODATKA

NAMEN OBDELAVE

Ime in priimek dolžnika

Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča

Datum rojstva

EMŠO

Davčna številka

Podatki o zaposlitvi

Številka transakcijskega računa

Premoženjsko stanje dolžnika (nepremičnine, premičnine in podatki o drugih premoženjskih pravicah)

Nedvoumna identifikacija posameznika

Opravljanje poizvedb pri organih, ki skladno z veljavnimi predpisi posredujejo podatke glede zaposlitve, prebivališča, transakcijskega računa in morebitnih nepremičnin ali premičnin, ki jih ima dolžnik v lasti

Pošiljanje opominov in drugih pisanj preko pošte

Poročila za naročnike, skladno s pogodbo

Telefonska številka

Naslov elektronske pošte

Komunikacija z dolžnikom glede dolgov (sklepanje dogovorov, opominjanje ipd.)

Podatki o pogodbah

Podatki o terjatvah

Podatki o plačilih

Vodenje postopkov v zvezi z izterjavo dolgov

Opravilna številka sodnega spisa

Sodna izterjava

Osebni podatki so bili pridobljeni iz javno dostopnih evidenc ali so nam bili posredovani s strani prvotnih upnikov, naročnikov in organov, na katere upravljavec skladno z veljavnimi predpisi naslovi prošnjo za poizvedbo o podatkih dolžnika ali neposredno od dolžnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika, pooblaščenca.

Prejemniki podatkov

 • Naročniki (upravljavci)
 • Sodišča, izvršitelji, odvetniki, v skladu z veljavno zakonodajo
 • Organi, na katere naslavljamo prošnje za poizvedbe
 • Drugi prejemniki, če je to potrebno za postopek izterjave in obstaja pravna podlaga
Rok hrambe

Vrsta postopka

Rok hrambe

Predsodna izterjava

1 leto po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo oz. po poteku leta, v katerem je bilo izvedeno zadnje plačilo za »gospodinjske terjatve« po 355. členu OZ (npr. terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, terjatve pošte, telefonov, ipd.).

3 leta od zapadlosti terjatve oz. od prejema zadnjega plačila za »občasne terjatve« po 347. členu OZ (terjatve, ki dospevajo letno ali v krajših časovnih presledkih).

3 leta od zapadlosti terjatve oz. od prejema zadnjega plačila za »občasne terjatve« po 347. členu OZ (terjatve, ki dospevajo letno ali v krajših časovnih presledkih).

5 let od zapadlosti terjatve oz. od prejema zadnjega plačila za »ostale terjatve« po splošnem zastaralnem roku.

10 let od zapadlosti terjatve oz. od prejema zadnjega plačila za terjatve, ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo ali z odločbo drugega pristojnega organa po 356. členu OZ.

Sodna izterjava

10 let od ustavitve izvršilnega postopka ali drugega sodnega postopka.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

V kolikor menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši določbe GDPR ali drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, imate skladno z določbo člena 77 GDPR pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, in sicer na naslov:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

T: 01 230 97 30
F: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si