As an internationally operating financial services provider, EOS is looking back at a successful fiscal 2019/20.

Stabilnost.

Novo leto – nova rast: Tudi v lanskem poslovnem letu je EOS nadaljeval svojo pot. „Skupaj s svojimi kolegi/cami se oziram na daleč najuspešnejše poslovno leto skupine EOS,“ pravi generalni direktor Klaus Engberding. S tem se ne navezuje samo na prihodke, ki so jih ustvarile regije Nemčije, Zahodne Evrope in Vzhodne Evrope, ki pospešujejo rast. Tudi tehnološki napredek digitalizacije in nadaljnji razvoj podjetniške kulture sta bila ključna dejavnika uspeha. Naložbe so se stekale tudi v zavarovane in nezavarovane dolžniške pakete: pri 651,3 milijona EUR je obseg na običajni visoki ravni. 

Prihodki koncerna po regijah.

Distribution of consolidated revenue of EOS Group in fiscal 2019/20 among global partner companies
Prihodki skupine EOS v posameznih regijah za poslovno leto 2019/20.

Prihodki v zadnjih nekaj letih (v milijonih EUR).

Skupina EOS je poslovno leto 2019/20 sklenila z občutnim povečanjem prometa v primerjavi z že zelo uspešnim preteklim letom. Skupni prihodki v višini 853,1 milijona evrov so za 4,8 odstotka nad odličnim lanskim letom.
 
Poslovanje podrobneje.

Poslovni izid (EBITDA) v zadnjih štirih letih (v milijonih EUR).

Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je v letu 2019/20 znašal 343,4 milijona evrov. Povečanje poslovnega izida lahko pripišemo predvsem velikemu razvoju poslovanja v vzhodni Evropi.
Poslovni izid podrobneje.

Uspeh.

Skupina EOS je v poslovnem letu 2019/20 povečala prihodke za skoraj pet odstotkov. To ustreza skupnemu prometu v višini 853,1 milijona EUR ali poslovnemu izidu pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v višini 343,4 milijona EUR. Z več kot 30-odstotno rastjo prihodkov so najboljši rezultat dosegla vzhodnoevropska podjetja skupine EOS. Generalni direktor Klaus Engberding pravi: „K temu uspehu so pomembno prispevali predvsem kvalifikacije, zavzetost in odnos naših zaposlenih.“ Tako kot prejšnja leta je bila gonilna sila tudi uporaba sodobne tehnologije. Samo preteklo poslovno leto je bilo za nadaljnji razvoj temeljnih IT-sistemov namenjenih več kot 25 milijonov evrov.
Po oceni Euler Hermes Rating je bila skupini EOS že 16. zapored dodeljena ocena A. 
For the 16th time in a row, EOS Group was awarded an A rating by Euler Hermes Rating.
Fiscal 2019/20 is the most successful year to date in the history of the EOS Group.

„S ponosom zrem na zadnje poslovno leto. Je najuspešnejše poslovno leto v zgodovini skupine EOS.“

Klaus Engberding, generalni direktor skupine EOS

Investicije v odkup terjatev podrobneje.

In fiscal 2019/20, the EOS Group invested in secured and unsecured receivables.
Razčlenitev na nezavarovane in zavarovane terjatve ter nepremičnine v primerjavi med državami.
Letno poročilo

Perspektiva.

Tako EOS še naprej sistematično sledi svoji strategiji. Cilj: zgornja tri mesta med finančnimi vlagatelji na vseh uveljavljenih trgih (razen v ZDA). Že danes je EOS strokovnjak za nakup zavarovanih in nezavarovanih dolžniških portfeljev. To omogočata tehnološka pionirska vloga in mednarodna usmerjenost skupine. V tekočem poslovnem letu se vedno bolj osredotočamo na področje organizacijske odzivnosti, opolnomočenje zaposlenih in sodelovanje z zagonskimi podjetji. Tako se EOS pripravlja na prihodnje izzive in v prihodnost gleda samozavestno.
Osnova za naš uspeh je tehnološki napredek digitalizacije in kulturni razvoj z novimi organizacijskimi modeli in modeli sodelovanja. Tako smo danes pa tudi v prihodnosti stabilen, zanesljiv partner.
Klaus Engberding, generalni direktor skupine EOS

Preberite zdaj:
Letno poročilo 2019/20