EOS v Globalnem dogovoru Združenih narodov: družbena odgovornost za napredne.

EOS je od samega začetka družbeno odgovoren. S pridružitvijo Globalnemu dogovoru Združenih narodov dobi ta tema v skupini posebno strateško usmerjenost. V tem intervjuju s strokovnjakoma za skladnost boste izvedeli, kako lahko cilje pobude ZN uporabite v svojem podjetju.

ČasČas
 • Leta 2021 se je EOS pridružil Globalnemu dogovoru Združenih narodov, globalni pobudi Združenih narodov za trajnost.
 • Pridružitev je močno povečala hitrost, s katero pri EOS-u vključujejo podjetniško odgovornost v podjetniško kulturo.
 • EOS trenutno analizira svoje možnosti, kako prispevati k ciljem pobude ter odkriva potencial, ki bo v naslednjem koraku oblikovan v lastne cilje in povzet v strategiji družbene odgovornosti.

S pridružitvijo Globalnemu dogovoru Združenih narodov leta 2021 je EOS ponovno poudaril svoja prizadevanja spremeniti svet na bolje, vsaj na svojem področju delovanja.

S pristopom h Globalnemu dogovoru ZN leta 2021 je EOS ponovno poudaril svoja prizadevanja za spreminjanje sveta na bolje vsaj na področju, na katerega lahko vpliva. Pri pobudi Združenih narodov, da bi naredili svet bolj trajnosten in pravičnejši na področjih okolja, družbe in upravljanja (oz. Environment, Social in Governance; na kratko: ESG), sodeluje več kot 16.000 podjetij iz več kot 160 držav.

Načini, na katere člani izvajajo cilje pobude, so lahko v praksi zelo različni. Seveda pa pridružitev pobudi ni dovolj. Ravno nasprotno: na začetku mora vsaka nova članica iz načel pobude izpeljati svoje cilje in jih oblikovati v zavezujočo strategijo družbene odgovornosti. Družba EOS je trenutno v tem procesu in analizira točke vpliva. V tem intervjuju strokovnjakinji za skladnost Alisha Kumar in Sibylle Weingart govorita o tem, kaj bi to lahko bilo in kaj sledi.

EOS v Globalnem dogovoru Združenih narodov: Alisha Kumar in Sibylle Weingart govorita o strategiji družbene odgovornosti podjetja EOS.

Kaj z vidika družbene odgovornosti EOS že uresničuje?

Sibylle: Družina Otto, ustanoviteljica podjetja, je vedno verodostojno posredovala etična načela podjetniškega upravljanja v smislu, da moramo živeti družbeno odgovornost na naših poslovnih področjih, tako navznoter kot navzven. EOS je v zadnjem letu zase opredelil štiri področja delovanja, na katera se osredotoča: odgovorna izterjava, odgovornost do družbe, finančna trajnost in varstvo okolja. Poleg tega smo znotraj podjetja na primer uvedli kodeks ravnanja kot vodilo za zaposlene. Za vse zunanje deležnike je to zanesljiva referenčna točka, na katero se lahko sklicujejo pri sodelovanju z EOS-om.

Alisha: Da EOS nosi odgovornost za svoje zaposlene, se je še posebej pokazalo med pandemijo novega koronavirusa. Vsi smo začeli neverjetno hitro delati od doma. Zaradi varovanja zdravja so se ustrezni predpisi pogosto uporabljali strožje, kot to zahteva zakon. Zelo pomembna je bila tudi združljivost službenih in družinskih obveznosti, na primer prek modelov prilagodljivega delovnega časa. Vodje lahko tudi začasno skrajšajo delovni čas zaposlenim, če to zahtevajo njihove osebne razmere. EOS tako omogoča vsem, ki to želijo, da svoje delo prilagodijo trenutnim življenjskim razmeram in ne obratno.
EOS v Globalnem dogovoru Združenih narodov: Sibylle Weingart, vodja skladnosti poslovanja Skupine EOS
Članstvo v Globalnem dogovoru Združenih narodov ustvarja zavest, da iz obstoječih vrednot izpeljemo lastno strožjo strategijo družbene odgovornosti.
Sibylle Weingart,
vodja skladnosti poslovanja Skupine EOS

Kakšno novo spodbudo pričakujete od članstva v Globalnem dogovoru ZN?

Sibylle: Članstvo v Globalnem dogovoru Združenih narodov ustvarja zavest, da iz obstoječih vrednot izpeljemo lastno strožjo strategijo družbene odgovornosti. Vzemimo na primer temo raznolikosti: na osnovi zavzetosti zaposlenih so se v EOS-u v zadnjih letih že razvile mreže, kot sta Queer@EOS in Female Empowerment Network W:isible, ki dajejo obraz ideji o raznolikosti v podjetju.

Da bi zagotovili strateško usmeritev prizadevanj, je EOS nedavno ustanovil odbor za raznolikost in vključevanje, ki ga podpira tudi vodstvo podjetja. Kajti danes vemo, da raznolika in vključujoča podjetniška kultura prinaša številne prednosti – naj bo to višja produktivnost zaposlenih, njihova manjša fluktuacija ali odločilna konkurenčna prednost pri zaposlovanju talentov.

UN cilji trajnostnega razvoja: 17 ciljev za trajnostni svet

Z Agendo 2030 so Združeni narodi postavili načrt za našo prihodnost. Vsebuje 17 ciljev za trajnost, ki niso usmerjeni samo na civilno družbo, temveč enako tudi na vse vlade in gospodarstva:

 • 1. cilj: Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu
 • 2. cilj: Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo
 • 3. cilj: Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih
 • 4. cilj: Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar
 • 5. cilj: Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic
 • 6. cilj: Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri
 • 7. cilj: Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije
 • 8. cilj: Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse
 • 9. cilj: Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije
 • 10. cilj: Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi
 • 11. cilj: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja
 • 12. cilj: Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe
 • 13. cilj: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
 • 14. cilj: Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj
 • 15. cilj: Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti
 • 16. cilj: Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh
 • 17. cilj: Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj

Na področju raznolikosti in upravljanja zaposlenih se je EOS prav tako že dobro ustalil. Kaj pa drugi cilji Globalnega dogovora Združenih narodov?

Alisha: Skupno Globalni dogovor Združenih narodov sledi 17 trajnostnim ciljem, tako imenovanim ciljem trajnostnega razvoja. Ni ravno smiselno, da poskuša podjetje vsem 17 ciljem trajnostnega razvoja slediti hkrati. Vsako podjetje in vsaka panoga imata drugačne vzvode, ki ju lahko pri uresničevanju skupnega cilja – za trajnosten in pravičen svet – spodbudijo k ukrepanju. Zato smo naprej analizirali, na katerih področjih lahko kot ponudnik finančnih storitev dosežemo največjo razliko.
EOS v Globalnem dogovoru Združenih narodov: Alisha Kumar, mlajša uradnica za podjetniško skladnost v skupini EOS
Vprašati se moramo, kako delati bolj okoljsko trajnostno, predvsem glede porabe energije, uporabe tehnologij, porabe energije strežnikov ali potrebe po službenih potovanjih.
Alisha Kumar,
mlajša uradnica za podjetniško skladnost v skupini EOS

Kakšen je bil izid analize?

Sibylle: Glede na našo panogo je seveda prvi cilj, boj proti revščini, ta je na vrhu seznama. Bilo bi denimo zelo zanimivo podrobneje obravnavati vprašanje, koliko bi ljudje pravzaprav morali zaslužiti za izpolnitev svojih osnovnih potreb. Sem spada cilj številka štiri, kakovostna izobrazba. Boljša finančna pismenost je preverjeno sredstvo za boj proti prezadolženosti v družbi. Nepridobitna organizacija Skupine EOS finlit foundation je že pridobila dobre izkušnje z učenjem pravilnega rokovanja z denarjem v osnovnih šolah. Naš poudarek je na ciljih tri in pet, na zdravju in dobrobiti ter enakopravnosti. 

Alisha: Kot tehnološko voden ponudnik finančnih storitev poslovanje podjetja EOS ne pušča zelo velikega ekološkega odtisa. Kljub temu menimo, da moramo vsi prispevati – ne glede na to, kako veliki smo. Zato imamo v načrtu tudi cilj 13 – varstvo podnebja, ki igra veliko vlogo v celotnem kontekstu Skupine Otto. Skupina EOS si skupaj s skupino Otto prizadeva za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030. Zato si postavljamo vprašanje, kako uresničiti okoljsko trajnostno, predvsem glede porabe energije, uporabe tehnologij, porabe energije strežnikov ter potrebe po službenih potovanjih.
EOS v Globalnem dogovoru Združenih narodov: Alisha Kumar in Sibylle Weingart pripravljata načrt ukrepov v zvezi z družbeno odgovornostjo skupine EOS.

Kaj je naslednji korak?

Sibylle: Pri naslednjem koraku si bomo prizadevali iz opredeljenih ciljev Združenih narodov pridobiti lastne cilje in jih ustrezno uskladiti z obstoječimi pobudami na področju družbene odgovornosti. To je na primer odgovorno ravnanje s strankami in njihovimi podatki. Interno gre za teme, kot so delovno mesto brez diskriminacije, pošteno plačilo ali ravnotežje med delovnim in zasebnim življenjem.

Alisha: Pri opredelitvi glavnih tem nam je pomagalo zunanje svetovalno podjetje :response, ki je skupino Otto že spremljalo skozi ta proces in ve, na kaj je treba paziti. Skupaj s številnimi oddelki bomo v naslednjem koraku oblikovali konkretne cilje in na podlagi teh pripravili načrt z ustreznimi ukrepi za naslednjih nekaj let. Šele tako lahko postanejo zastavljeni cilji zavezujoči in šele takrat se lahko na koncu meri uspešnost naše strategije družbene odgovornosti.

Kaj vam osebno pomeni pojem družbena odgovornost?

Alisha: Ne samo da EOS kot podjetje prispeva k trajnostnemu upravljanju in družbenemu prispevku, temveč to počne tudi vsak od zaposlenih s skupnim razumevanjem vrednot. Želim živeti vrednote, ki usmerjajo moja dejanja, hkrati pa jih tudi zasidrati in jih vnesti v svoje poklicno in zasebno okolje. Kot mlada ženska z večkulturnimi koreninami menim, da je raznolikost eno ključnih vprašanj, ki ne sme biti več le "lepo imeti", temveč mora biti sestavni del kulture podjetja. Po mojem mnenju je pomemben cilj tudi pregledna razjasnitev in odprava razlik v plačilu med spoloma.

Sibylle: Zame družbena odgovornost presega razmišljanje, ki temelji na ESG okviru strategije podjetja. Kot ljudje in kot podjetje se moramo soočiti s posledicami svojih dejanj za prihodnje generacije. To pomeni, da se s temi vprašanji ukvarjamo pošteno in pregledno ter ugotavljamo negativne vplive, ki jih lahko imamo na družbo. Menim, da je EOS v tem pogledu naredil pomemben korak naprej s svojo razširjeno strategijo CR in konkretnim časovnim načrtom.
Photo credits: Sven Wied

Delite z nami svoje mnenje v zvezi z Globalnim dogovorom Združenih narodov!

Marina Jozić, Marketing and Communication Assistant

EOS KSI, d.o.o

Marina Jozić
Asistent za trženje in komunikacijo

Telefon: +386 5 9078 098

marina.jozic@eos-ksi.si