Varstvo osebnih podatkov pri izterjavi

1. Informacije dolžnikom glede obdelave in dostopa do osebnih podatkov

Podatki o upravljavcu (v primerih, ko je EOS KSI d.o.o. odkupil terjatve) oz. o obdelovalcu po 28. členu GDPR (v primerih, ko EOS KSI d.o.o. upravlja terjatve za naročnike):

EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.,
Letališka cesta 33,
SI-1000 Ljubljana

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Urša Groznik,
dpo@eos-ksi.si,
EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.,
Letališka cesta 33,
SI-1000 Ljubljana

Namen obdelave podatkov in pravne podlage:

Podatki se obdelujejo za namen izterjave dolgov, in sicer skladno z  določbo  člena 6 (1) (b) GDPR, saj je obdelava podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe z upnikom, do česar je prišlo zaradi zamujenega plačila z vaše strani.

Namen obdelave podatkov je tudi upravljanje terjatev, skladno z določbo člena 6 (1) (f) GDPR, kar zajema tudi nadzor podatkov v postopku izterjave. Obdelava podatkov je tako nujno potrebna, saj tako zavarujemo naše legitimne interese kot tudi interese naših naročnikov.

Kategorije in viri podatkov:

Obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:
Ime, priimek, naslov, EMŠO (rojstni datum) oz. davčna številka, komunikacijski podatki (telefonska številka, naslov elektronskega predala), podatki o pogodbah, podatki o terjatvah, podatki o plačilih. Prej omenjeni podatki so nam bili posredovani bodisi s strani prvotnih upnikov oz. naših naročnikov,  bodisi na podlagi poizvedb s strani organov, na katere upravljavec skladno z veljavnimi predpisi lahko naslovi prošnjo za poizvedbe, oz. s strani spodaj navedenih oseb (ostali prejemniki).

Ostali prejemniki:

V postopkih izterjave bomo vaše podatke posredovali upnikom, poleg tega pa tudi naslednjim skupinam prejemnikov, v kolikor bo to potrebno za sam postopek izterjave: pooblaščencem, sodolžnikom, porokom, dedičem, sodiščem, sodnim izvršiteljem, odvetnikom in organom, na katere upravljavec skladno z veljavnimi predpisi lahko naslovi prošnjo za poizvedbe.

Roki hrambe:

Po uspešno zaključenem procesu izterjave in prejetem plačilu oziroma po prenehanju vseh aktivnosti v postopku izterjave, bomo nekatere izmed vaših podatkov še vedno hranili do 5 let, nekatere pa do 10 let, in sicer skladno z veljavnimi predpisi.

Pravice posameznika:

V kolikor so izpolnjene vse zakonske zahteve, imate na voljo naslednje pravice, ki izhajajo iz členov 15 do 22 GDPR: pravica dostopa posameznika, na katerega

se nanašajo osebni podatki, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, obveznost obveščanja, pravica do prenosljivosti, pravica do ugovora. Nadalje, v skladu s členom 14 (2) (c) v povezavi s členom 21 GDPR, imate pravico ugovarjati obdelavi vaših podatkov, če  je podlaga za obdelavo osebnih podatkov člen 6 (1) (f) GDPR.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

V kolikor menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši določbe GDPR oz. drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, imate skladno z določbo člena 77 GDPR pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, in sicer:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si